Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το P.I. Tutors Panaretos LTD συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) που αφορούν τους πελάτες του, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.

- το P.I Tutors Panaretos LTD συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τους πελάτες του, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, ανάλογα με την περίπτωση.
- τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, φωτογραφία κ.α.
- τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς, ανάλογα με την περίπτωση, όπως μελέτη και επεξεργασία αιτήματος, παροχή υπηρεσιών/αγαθών, κατάρτιση προφίλ, επίτευξη του στόχου της συνεργασίας, εργοδότηση, ενημέρωση και διαφήμιση.
Δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που με αφορούν τους πελάτες μας
- ενημέρωσης, περιορισμού επεξεργασίας
- διόρθωσης ή τροποποίησης
- διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη)
- γνωστοποίησης, φορητότητας δεδομένων
- εναντίωσης στην επεξεργασία
- ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή.
Η ανάκληση της συγκατάθεσης μου δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μου πριν την ανάκληση της.

ADDRESS
62 Vasileos Constantinou
3076 Limassol

Google Maps:
https://goo.gl/maps/3pwCVta3pdgrYBqV9

CONTACTS
Email: tutors@tutors.ac.cy
Phone: 25736661
Fax: 25336896