Ψηφιακές Δεξιότητες

Πληροφορίες προγράμματος

Δωρεάν για άνεργους κάτω υπό προϋποθέσεις
Δίδακτρα μετά απο επιχορήγηση: €300
Δίδακτρα χωρίς επιχορήγηση: €1500
Διάρκεια: 60 ώρες

Περιγραφή:

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι πλέον ένα βασικό εργαλείο στην καθημερινή μας ζωή. Η ικανότητα του κάθε ανθρώπου να χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και ορισμένες βασικές εφαρμογές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές τόσο στην επαγγελματική του ζωή, ενισχύοντας τις προοπτικές για ανεύρεση εργασίας, όσο και στην καθημερινή του ζωή. 

Στόχοι:

Στο πρόγραμμα θα αναλυθούν μεταξύ άλλων τα:

- Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχείριση αρχείων

- Πλοήγηση στο διαδίκτυο

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

- Επεξεργασία κειμένου (Word)

- Ηλεκτρονικά φύλλα (Excel)

- Ασφάλεια δεδομένων

Συμμετοχή:

Δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι διαφόρων εταιρειών ή πέραν των 6 μηνών άνεργοι.

Ψηφιακό γραφείο - σε τρείς συναντήσεις

Πληροφορίες προγράμματος

Δωρεάν για άνεργους κάτω υπό προϋποθέσεις
Δίδακτρα μετά απο επιχορήγηση: €105
Δίδακτρα χωρίς επιχορήγηση: €525
Διάρκεια: 21 ώρες

Περιγραφή:

Η οργάνωση του γραφείου σε ψηφιακό είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης καθώς μέσω αυτής εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι όπως χρόνος, άνθρωποι και χρήμα. Συνεπώς, συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα ενός οργανισμού. Η χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων που διατίθενται σε λογισμικά αλλα και σε υπηρεσία μέσω ιστοσελίδων δημιουργεί περιβάλλον ορθής οργάνωσης, με όλα τα συνεπακόλουθα που αυτό επιφέρει (μεγαλύτερη ικανοποίηση, αύξηση πελατών κα).

Στην σύγχρονη εποχή της Ψηφιακής Μετάλλαξης, όπου τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά και με τη χρήση της τεχνολογίας, εμφανίζονται συνεχώς νέες μέθοδοι για επικοινωνία και οργάνωση και απαιτεί εκσυγχρονισμό ούτως ώστε να προσαρμοστεί κανείς στην νέα αυτή εποχή και να συνεχίσει να συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία της επιχείρησης. Ειδικά και με την πρόσφατη καραντίνα στην οποία τέθηκαν σχεδόν όλοι οι οργανισμοί, τα στελέχη ‘εξαναγκάστηκαν’ να αλλάξουν τον τρόπο που δουλεύουν και να αξιοποιήσουν εργαλεία για διαδικτυακές συναντήσεις, και γενικότερα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Στόχοι:

Στο πρόγραμμα θα αναλυθούν μεταξύ άλλων τα:

1. Χρησιμοποιούν με επάρκεια τα ηλεκτρονικά ημερολόγια για την οργάνωση της καθημερινότητας τους.

2. Εφαρμόζουν στην πράξη τις βασικές αρχές οργάνωσης ψηφιακού γραφείου.

3. Αναπτύσσουν ηλεκτρονικό υλικό με ποικιλία ψηφιακών εργαλείων.

4. Εφαρμόζουν τις αρχές της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.

5. Οργανώνουν και εκτελούν την εργασία τους με την χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων πιο αποτελεσματικά.

6. Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους συνάδελφους και πελάτες με την χρήση ηλεκτρονικών ομάδων επικοινωνίας

7. Διαχειρίζονται με διαδικτυακές συναντήσεις μέσα από τα προσφερόμενα εργαλεία του λογισμικού προγράμματος.

8. Διενεργούν ανάλυση από την ανατροφοδότηση πελατών μέσω των ψηφιακών ερωτηματολογίων

9. Οργανώνουν την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του γραφείου τους

10. Να χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές για τις τραπεζικές τους συναλλαγές.

11. Επιλέγουν τα κατάλληλα ψηφιακά μέσα και εργαλεία ανάλογα με την δραστηριότητα που θέλουν να εκτελέσουν

12. Οργανώνουν την διαδικτυακές ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις με συναδέλφους ή πελάτες.


Συμμετοχή:

Δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι διαφόρων εταιρειών ή άνεργοι.

Ψηφιακή σχεδίαση με το λογισμικό AUTOCAD

Πληροφορίες προγράμματος

Δωρεάν για άνεργους κάτω υπό προϋποθέσεις
Δίδακτρα μετά απο επιχορήγηση: €195
Δίδακτρα χωρίς επιχορήγηση: €975
Διάρκεια: 39 ώρες

Περιγραφή:

Το πρόγραμμα προσβλέπει να ικανοποιήσει τις ανάγκες επαγγελματιών των οποίων η εργασία περιλαμβάνει ετοιμασία τεχνικών σχεδίων και οι οποίοι έχουν την ανάγκη για γνώσεις σε λογισμικό Computer Aided Design (CAD) σε δύο διαστάσεις και επιθυμούν να αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό αυτό εργαλείο για την πραγματοποίηση των σχεδιαστικών τους ιδεών αλλά και την διεκπεραίωση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων πιο γρήγορα και πιο οικονομικά.

Η ανάγκη εστιάζεται σε τέσσερα βασικά σημεία:

• Ανάγκη κατανόησης τεχνικού σχεδίου

• Δυνατότητα μετάφρασης / μεταφοράς του τεχνικού σχεδίου σε ψηφιακή μορφή

• Εφαρμογή τυποποίησης στην ψηφιακή σχεδίαση

• Εφαρμογή CAD management σε γραφεία με πολλούς σχεδιαστές / συνεργάτες.


Στόχοι:

Στο πρόγραμμα θα αναλυθούν μεταξύ άλλων τα:

1. Να κατανοούν και να αναλύουν οποιοδήποτε τεχνικό σχέδιο

2. Να κατανοούν τις δυνατότητες των συστημάτων ψηφιακής σχεδίασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με το λογισμικό AutoCAD

3. Να κατονομάζουν τα εργαλεία και τις δυνατότητες του σχεδιαστικού περιβάλλοντος.

4. Να αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ψηφιακού σχεδιασμού.

5. Να εντοπίζουν την δομή του ψηφιακού αρχείου CAD.

6. Να περιγράφουν τα εργαλεία και δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό AutoCAD

7. Να αναφέρουν τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών

8. Να υλοποιούν τα σχέδια τους σε δύο διαστάσεις αξιοποιώντας το λογισμικό AutoCAD 

9. Να επεξεργάζονται υφιστάμενα σχέδια και να τα προσαρμόζουν στις νέες τους ανάγκες

10. Να υλοποιούν την αποτύπωση σχεδιαστικών αντικειμένων με απόλυτη ακρίβεια με αποτέλεσμα την αποφυγή σχεδιαστικών λαθών ή αβλεψιών που ίσως να είναι μη αναστρέψιμα

11. Να διενεργούν ανάλυση πληροφοριών από το σχέδιο για επιμετρήσεις, εμβαδομετρήσεις κλπ.

12. Να χρησιμοποιούν με επάρκεια τα εργαλεία παραγωγικότητας και αξιοποίησης των δυνατοτήτων τυποποίησης της ψηφιακής σχεδίασης μέσω του λογισμικού AutoCAD

13. Να εφαρμόζουν στην πράξη μετάφραση του τεχνικού σχεδίου σε ψηφιακή μορφή

14. Να αναπτύσσουν την μεταφορά του τεχνικού σχεδίου σε ψηφιακή μορφή

15. Να οργανώνουν και εκτελούν την εργασία τους με την χρήση εργαλείων του λογισμικού AutoCAD πιο αποτελεσματικά. 

16. Να οργανώνουν την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των σχεδίων τους  

Βασικές Δεξιότητες στην ψηφιακή σχεδίαση με το λογισμικό AUTOCAD

Πληροφορίες προγράμματος

Δωρεάν για άνεργους κάτω υπό προϋποθέσεις
Δίδακτρα μετά απο επιχορήγηση: €120
Δίδακτρα χωρίς επιχορήγηση: €600
Διάρκεια: 24 ώρες

Περιγραφή:

Το πρόγραμμα προσβλέπει να ικανοποιήσει τις ανάγκες επαγγελματιών των οποίων η εργασία περιλαμβάνει ετοιμασία τεχνικών σχεδίων και οι οποίοι έχουν την ανάγκη για γνώσεις σε λογισμικό Computer Aided Design (CAD) σε δύο διαστάσεις και επιθυμούν να αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό αυτό εργαλείο για την πραγματοποίηση των σχεδιαστικών τους ιδεών αλλά και την διεκπεραίωση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων πιο γρήγορα και πιο οικονομικά.

Η ανάγκη εστιάζεται σε δύο βασικά σημεία:

• Ανάγκη κατανόησης τεχνικού σχεδίου

• Δυνατότητα μετάφρασης / μεταφοράς του τεχνικού σχεδίου σε ψηφιακή μορφή


Στόχοι:

Στο πρόγραμμα θα αναλυθούν μεταξύ άλλων τα:

1. 1. Να κατανοούν και να αναλύουν οποιοδήποτε τεχνικό σχέδιο

2. Να κατανοούν τις δυνατότητες των συστημάτων ψηφιακής σχεδίασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με το λογισμικό AutoCAD

3. Να κατονομάζουν τα εργαλεία και τις δυνατότητες του σχεδιαστικού περιβάλλοντος.

4. Να αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ψηφιακού σχεδιασμού.

5. Να εντοπίζουν την δομή του ψηφιακού αρχείου CAD.

6. Να περιγράφουν τα εργαλεία και δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό AutoCAD

7. Να υλοποιούν τα σχέδια τους σε δύο διαστάσεις αξιοποιώντας το λογισμικό AutoCAD 

8. Να επεξεργάζονται υφιστάμενα σχέδια και να τα προσαρμόζουν στις νέες τους ανάγκες

9. Να υλοποιούν την αποτύπωση σχεδιαστικών αντικειμένων με απόλυτη ακρίβεια με αποτέλεσμα την αποφυγή σχεδιαστικών λαθών ή αβλεψιών που ίσως να είναι μη αναστρέψιμα

10. Να διενεργούν ανάλυση πληροφοριών από το σχέδιο για επιμετρήσεις, εμβαδομετρήσεις κλπ.

11. Να χρησιμοποιούν με επάρκεια τα εργαλεία παραγωγικότητας και αξιοποίησης των δυνατοτήτων τυποποίησης της ψηφιακής σχεδίασης μέσω του λογισμικού AutoCAD

12. Να εφαρμόζουν στην πράξη μετάφραση του τεχνικού σχεδίου σε ψηφιακή μορφή

13. Να αναπτύσσουν την μεταφορά του τεχνικού σχεδίου σε ψηφιακή μορφή

14. Να εφαρμόζουν τις αρχές της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.

15. Να οργανώνουν και εκτελούν την εργασία τους με την χρήση εργαλείων του λογισμικού AutoCAD πιο αποτελεσματικά.

ADDRESS
62 Vasileos Constantinou
3076 Limassol

Google Maps:
https://goo.gl/maps/3pwCVta3pdgrYBqV9

CONTACTS
Email: tutors@tutors.ac.cy
Phone: 25736661
Fax: 25336896